منتخبین کنگره بیستم

Ny sida 1

هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان

منتخب کنگره بیستم

و مدیریت اجرائی

styrelse

IRIS Förbundsstyrelse

2016-2017

هیئت مدیره

Ordförande

Amir Omrani

0735155622

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

مسئول هیئت مدیره

امیر عمرانی

Vice ordförande

Azar Ghanbari

0762391573

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

معاون

آذر قنبری

Ekonomiansvarig

Gholam Hajinejad

0705649746

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

امور مالی

غلام حاجی نژاد

Ledamot

Shahrokh Heydari

0700967728

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

عضو هیئت مدیره

شاهرخ حیدری

Ledamot

Aida Mehrani

0705564227

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

عضو هیئت مدیره

آیدا مهرانی

Ledamot

Jasem Yousefi

0739081005

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

عضو هیئت مدیره

جاسم یوسفی

Ledamot

Masoud Erfaghi

0762285752

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

عضو هیئت مدیره

مسعود ارفاقی

Ledamot

Hossein Yahyai

0704482870

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

عضو هیئت مدیره

حسین یحیایی

 

Suplianter

 

اعضای جانشین

Asadolah Ahmadi

0739064016

asad­This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

اسدالله احمدی

Khosro Chavooshi

0731004747

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

خسرو چاوشی

 

Revisorer

 

بازرسان

Davoud Navaiyan

0761776579

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

داود نوائیان

Manijeh Lavasani

0722570497

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

منیژه لواسانی

Sedigheh Yousefi

040303399

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

صدیقه یوسفی

 

Valberedning

 

کمیته تدارکات انتخابات

Sara Samadi

0736846234

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

سارا صمدی

Mohammad Jafari

0707706399

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

محمد جعفری

Homa Kahrobaie

0729210033

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

هما کهربایی

 

امور اجرائی

 

Arbetsutskott

 امور اجرائی

مسئولان

ABF, Riksteatern

Gholam Hajinejad

0705649746

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

سازمان های

ABF, Riksteatern

غلام حاجی نژاد

Centrum mot rasism

Ayda Mehrani

0705564227

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

مرکز مبارزه با راسیسم

آیدا مهرانی

Ungdomsstyrelsen

 

Ungdomsstyrelsen

Iranska nätverk i EU

Asghar Nosrati

0704131737

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

شبکه انجمن های اروپا

اصغر نصرتی

SIOS

 

SIOS سازمان

Ungdoms kommittén

Mobasher Yousefi

0736635391

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

امور جوانان

مبشر یوسفی

Asylfrågor

Masoud Erfaghi

0762285752

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

امور پناهجویان

مسعود ارفاقی

Hemsida

Khosro Chavooshi

0731004747

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

مسئول سایت

خسرو چاوشی

Kanslichef

Asghar Nosrati

0704131737

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

مسئول امور اجرایی

اصغر نصرتی

 

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org