روز جهانی کارگر را گرامی داریمایرانیان عزیز

بر کسی پوشیده نیست که تاریخ، عرصه تلاش شبانه روزی کارورزان، برای بهبود زندگی انسان بوده است. از این رو آزاداندیشان جهان، نقش اردوی کاررا در سپهر جامعه گرامی می دارند، و خاطره اندیشمندانی که مشعل فروزان رهائی را، از هرگونه بهره دهی و بهره کشی شعله ورساختند، ارج می گذارند.


هیئت مدیره اتحادیه سراسری، یکم ماه مه، روز جهانی کارگر را، فرصت مناسبی برای اعلام همبستگی و حمایت ازهمه مزد بگیران جهان می داند، و با آگاهی از شرایط ناهنجار کار درایرانزمین، به نقش دستان کار در تحولات میهن امیدوار است.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری
یکم ماه مه 2017

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org