در باره محدودیت های ورود به امریکا برای شش کشور

با اجرائی شدن بخش هائی از فرمان محدودیت های ورود اتباع شش کشور منجمله ایران به امریکا رادیو سوئد گفتگوئی ترتیب داده که از سوی اتحادیه سراسری آقای حاجی نژاد نظرات خود را ابراز داشته اند.

برای شنیدن این گفتگو اینجا کلیک کنید


 

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org