به یاری هموطنان زلزله زده بشتابیمایرانیان عزیز

وقوع زلزله در یکشنبه شب 12 نوامبر، درغرب کشور، دراستان کرمانشاه ، با قدرت 7/3 ریشتر، به قربانی شدن بیش از 400 نفرازهموطنان ما وزخمی شدن هزاران نفر منجر گردید، وخرابی گسترده ای ازخود بجا گذاشت. همه می دانیم که بازماندگان این حادثه شوم، درشرایط ناگواری بسرمی برند، و فرا رسیدن سرمای گزنده زمستان دراین منطقه، مردمی را که چیزی در بساط ندارند به شدت تهدید می کند.


ای کاش می توانستیم دستی درتصمیم گیری های کلان داشته باشیم و با اندکی احساس مسئولیت، گوشه ای از ثروت میهن را که صرف سود جوئی های صاحبان قدرت می شود به این عزیزان اختصاص می دادیم. با این همه دراین روزگارتیره ، برای یاری رساندن به خیل انسان هائی که چشمشان به اقدامات دیگران دوخته شده است و امیدی جز تلاش نکوکاران ندارند راهی جزیک همبستگی ملی باقی نمی ماند.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری ضمن ابرازهمدردی نسبت به بازماندگان این زلزله، بر این باوراست که به انتظاراقدامات دیگران نباید نشست. چه بهتر که ازهرگوشه جهان و ازهرطریق ممکن، با بکارگیری کانال های مورد اعتماد خویش، کمک ها ی خود را هرقدرهم کوچک روانه سازیم.

بکوشیم از این طریق وظیفه خویش را دریک امرمیهنی انجام دهیم.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری

14 نوامبر 2017

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org