پیام نوروزی اتحادیه سراسری


ایرانیان عزیز

خرسندیم که باردیگر،  نوروز  این نماد نام آورهمبستگی فرزندان ایرانزمین،   فروزان و مهرآسا،  گرمابخش شهر و روستا می شود،  تا ایرانیان درکنارهم،  با بازاندیشی سالی که رفت،  هم آوا و شوریده سر،  روزگار جدید را بازسازی کنند.

خرسندیم که در پی گردباد همه رخدادهای سالی که رفت،   درآستانه ایام خجسته نوروز،  نوجوانان شوروشعور،  با برافراشتن روسری درمیدان،  و خواندن سرود درخیابان،   ضرب آهنگ آزاداندیشی را  به نمایش می گذارند.


خرسندیم که همگام با مراسم نوروز باستانی،  شکوفه لبخند آذینبخش خانه ها می شود،  و بانگ سازوترانه،  درهم تنیده و شورافکن،  درسپهرعمومی میهن اجدادی، طنین انداز است.

ما نیز با آرزوی بهروزی درسال جدید،  فرارسیدن این یادگارفرخنده نیاکانمان را،  به عموم ملت ایران تهنیت می گوئیم.


هیئت مدیره اتحادیه سراسری
مارس 2018

 
 
 
 
آدرس:
Starrbäcksgatan 23
T Duvbo, Sundbyberg
 
تلفن:
08 – 28 64 24
 
ایمیل:
info@ettehadieh.org