کنگره ها

  کنگره 21 - 15 آوریل 2017 و 3 ژوئن 2017  
 

کنگره 20 -  2016

 
 

کنگره 19 - کنگره حمایت از بازنشستگان - 25 آوریل 2015

 
 

 

 

کنگره 18 - کنگره نه به اعدام - شوده - 1 مارس 2014

 
 

 

 

کنگره 17 - کنگره نسرین ستوده - لینشوپینگ - 23 فوریه 2013

 
 

 

 

کنگره 16 - کنگره نه به جنگ، نه به استبداد - لینشوپینگ - 21 آوریل 2012

 
 

 

 

کنگره 15 - کنگره خردورزی جوانان و زنان ایران - گوتنبرگ - 3 ژوئن 2011

 
 

 

 

کنگره 14 - زندان، شکنجه و اعدام ممنوع - استکهلم - 3 ژوئن 2010

 
 

 

 

کنگره 13 - کنگره دفاع از حقوق بشر - استکهلم - 2 ژوئن 2009

 
 

 

 

کنگره 12 - مالمو - 30 مه 2008

 
 

 

 

کنگره 11 - نورتلیه - 1 ژوئن 2007

 
 

 

 

کنگره 10 - کنگره همپیوستگی - استکهلم - 31 مارس 2006

 
 

 

 

کنگره 9 - یونشوپینگ - 22 آوریل 2005

 
 

 

 

کنگره 8 - کنگره حقوق بشر برای ایران - یونشوپینگ - 2 آوریل 2004

 
 

 

 

کنگره 7 - یونشوپینگ - 23 مه 2003

 
 

 

 

کنگره 6 - کنگره سیامک پورزند - وستروس - 25 ژانویه 2002

 
 

 

 

کنگره 5 - گوتنبرگ - 15 سپتامبر 2000

 
 

 

 

کنگره 4 - استکهلم - 15 اکتبر 1999

 
 

 

 

کنگره 3 - لینشوپینگ - 21 مه 1998

 
 

 

 

کنگره 2 - نورتلیه - 5 آوریل 1996

 
 

 

 

کنگره 1 - کنگره موسس - لینشوپینگ - 5 نوامبر 1993 و آپریل 1994