بررسی و نقد ادبی

 

بررسی و نقد ادبی 

  نام کتاب                                   نام نویسنده یا مترجم        

1 – هزارسال نثر ایران                                  ادوارو براو – فتح الله مجتبائی – 2 جلد

2- تاریخ ادبیات ایران                                    ادوارو براو -  فتح الله مجتبائی  - 2 جلد

3- آثار ایران                                              آندره گدار- ابوالحسن سروقد  -   2 جلد

4- تاریخ هشت هزار سال شعر ایرانی                  رکن الدین همایون فرخ  - 2 جلد

5- تاریخ ادبیات در ایران                                 ذبیح الله صفا-  8 جلد

6- گنج سخن                                               ذبیح الله صفا  - 3 جلد

7- گنجینه سخن                                            ذبیح الله صفا - 5 جلد 

8- مختصری در نظم و نثر پارسی                       ذبیح الله صفا

9- ابوریحان بیرونی                                       خسرو معتضد- 2 جلد

10- سلطان العارفین بایزید بسطامی                     عبدالرفیع حقیقت(رفیع)                             

11- تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام                    احمد تفضلی                                           

12- پژوهشی در اساطیر ایران                            مهرداد بها ر                                         

13- سرنی                                                   عبدالحسین زرین کوب                       

14- ایران در ادبیات جهان                                 شجاالدین شفا

15- سی سال ترجمه تجربه                                 مهدی افشار                                         

16- راهنمای ادبیات فارسی                                محمد روائی                                     

17- وزن شعر فارسی                                       پرویز ناتل خانلری                             

18- کلیات سبک شناسی                                     سیروس شمیسا                                  

19- پنج گنج                                                  عماد فقیه کرمانی

20- ادوار شعر فارسی                                      محمد رضا شفیعی کدکنی                         

21- موسیقی شعر                                            محمد رضا شفیعی کدکنی                         

22- شاعر آینه ها                                            محمد رضا کدکنی                                  

23- صور خیال در شعر فارسی                           محمد رضا کدکنی                                  

24- مکتب های ادبی                                        رضا سید حسینی                             

25- از نیما تا روزگار ما                                   یحیی آرین پور                               

26- ااز صبا تا نیما                                          یحیی آرین پور                                       

27- طلا در مس                                            رضا براهنی - 3 جلد        

28- تاریخ مذکر                                              رضا براهنی                                        

29- خطاب به پروانه                                        رضا براهنی                                    

30- زشعر دلکش حافظ                                      سید جواد مرتضائی                                

31- موقعیت کلی هنرو ادبیات کنونی                      محمود دولت آبادی                             

32- شاهکار های ادبیات فارسی                            جعفر شعار                               

33- داستان سام و زال                                       منوچهر جمالی - 2 جلد           

34- نام کسان و جایها   2 عدد                              ش- آقایی       

35- ایماژهای مهر و ماه   2 عدد                           ش. آقایی                                       

36 - سوگ سیاوش                                            شاهرخ سیاوش                                 

37- مقدمه شاهنامه                                            سید محمد دبیر سیاقی                           

38- مقدمه ای بر رستم و اسفندیار                           شاهرخ مسکوب                               

39- شاهنامه در بمباران                                      مسعود خیام                              

40- نوعی از نقد بر نوعی از شعر                          سعید یوسف                                      

41- از تلخی فراق تا تقدس تکلیف   2عدد                  بهروز شیدا                           

42- نقد آثار غلامحسین ساعدی                              عبدالعلی دست غیب  

43- عشقی                                                      محمد قائم

44- خانلری و نقد ادبی                                        ایرج پارسی نژاد

45- در خدمت و خیانت روشنفکران                         جلال آل احمد

46- نامه های جلال آحمد                                      علی دهباشی

47- در خدمت و خیانت روشنفکران                         جلال آل احمد  - 2 جلد

48- نقد اثار جلال ال احمد                                      عبدالعلی دست غیب

49- جلال و آل احمد                                             بهروز خرم

50- سفر به ولایت عزرائیل                                   جلال آل احمد

51- نون و القلم                                                 جلال آل احمد                              

52- کارنامه سه سال                                           جلال آحمد         

53- چنین گوید بامداد شاعر                                    آیدا- بهرام رحمانی

54- جنگ خنده                                                  میر خدیوی

55- لبخند  حسن زارع                                          پوران زارع (پوران) 

56- 51 داستان طنز از 40 نویسنده                           بیژن اسدی پور

57- تاریخ طنز ایران    2 عدد                                 م . کویر         

58- گلواژه های شیرین                                         عظیم سلیمانی زاده

59- زنگوله های غربت                                         محمد رضا پوریان

60- اندر حکایت درد                                            محمد رضا پوریان

61- در نقد شعر نه چندان به ضرورت                        روزبهان

62- اندیشه واژه ها                                              محمد رضا پوریان

63- حزب توده در بارگاه خلیفه                                م. سحر

64- گپی با عزرائیل                                            محمد رضا پوریان   

65- اندر لطایف روزگار                                      علیرضا مرتضوی کرونی

66- نوعی از هنر نوعی از اندیشه    2عدد                  سعید سلطانپور

67- آیه های ایرانی                                             هادی خرسندی

68- ادبیات مردمی                                              نوید اخگر

69- تاثیر فرهنگ و ادب ایران در جهان                     هرمز بصاری

70- آرایش درونی                                              محمد مختاری

71- شیخ صنعان                                                سعیدی سیروانی

72- طرحی از انسان به روایت مولوی                     رحمت بنی اسد

73- کشتن نویسندگان                                           بهرام رحمانی

74- زندگی،اشعار و عقاید                                     علی میر فطروس

75- راپرتهای یومیه تذکره ها                                  سید ابراهیم نبوی

76- درد سرهای «زیبا» بودن                                 اسماعیل خوئی

77- رودررو                                                       باقر مومنی

78- مجموعه مقاله ها                                           صمد بهرنگی

79- در عین حال                                                نجف دریا بندری

80- نویسندگان پیشگام                                          علی اکبر کسمائی

81- پوزپلنگانی که با من دویده اند                            بیژن نجدی

82- دولت عشق                                                  محمود کویر

83- کاریز                                                        منوچهر جمالی

84- بسوی حکومت فرهنگی                                    منوچهر جمالی

85- پژوهشی در شاهنامه فردوسی                             منوچهر جمالی

86- پزوهشی در شاهنامه فردوسی                             منوچهر جمالی

87- جهانخانه های ما                                            منوچهر جمالی

88- پزوهشی در شاهنامه فردوسی                             منوچهر جمالی

89- دلیرانی که حقیقت را میجویند                              منوچهر جمالی

90- فن عکاسی                                                    مهندس مهدی فرزان

91- هنر عکاسی                                                  عبدالمجید وحدیتان

92- آشنایی با اصول و مبانی کامپیوتر                          جواد توسلی

93- مجموعه آثار علی حاتمی                                   علی حاتمی -  2 جلد

94- بنیاد نمایش در ایران                                       جنتی عطائی

95- 5 نمایش                                                     ستار لقایی

96- نت های خاموشی -  2عدد                                  ستار لقایی

97- مهمان چند روز                                             محسن یلقانی

98- عافیتگاه                                                     غلامحسین ساعدی

99- چوب بدستهای ورزیل                                      گوهر مراد

97- فن صحنه سازی تئاتر                                      لئون موسیناک

98- جنگنامه ی غلامان                                         بهرام بیضائی

99- طومار شیخ شرزین                                         بهرام بیضائی

100- ندبه                                                         بهرام بیضائی

101- آقای هالو                                                   داریوش مهر جوئی و علی نصیریان

102- سینمای ایران                                              محمد تهامی نژاد

103- هزارو یک شب                                           خسرو شهریاری

104- پروانه ای در مشت                                       ایرج جنتی عطائی

105- کمال الدین بهزاد                                           قمر آریان

106- کمال الملک                                                 حسنعلی وزیری

107- ضرب المثلهای معروف ایران                           مهدی سهیلی

108- کتاب شناسی داستان کوتاه در خارج از کشور          دایوش کارگر

109- کیست و چه کرد  -  2 عدد                               محمد قاضی

110- امیر کبیر                                                   میثاق امیر فرج

111- نگاهی به ادبیات در افغانستان -  2 عدد                 علی اوحدی

112- سیاست هنر سیاست شعر                                  خسرو گلسرخی

113- این رسم توست که ایستاده بمیری                      خسرو گلسرخی