زبان و لغت نامه ها

 

زبان و لغت نامه ها 

نام کتاب                                            نام نویسنده یا مترجم

1- گنجینه                                                          فریدون سنجری - 4  جلد

2- فرهنگ بیست هزار مثل ، حکمت ، اصطلاح              صادق عظیمی

3- فرهنگ علوم سیاسی                                         غلامرضا بابائی  - 3 جلد

4- فرهنگ علوم سیاسی                                         داریوش آذری

5- فرهنگ علوم سیاسی                                         علی آقا بخشی

6- مجموعه مقالات سمینار زبان فارسی و زبان علم          علی کافی

7- زبان فارسی از پراکندگی تا وحدت                         ناصر پور قمی

8- وندها و گهوا ژه های فارسی                                محمود حسابی

9- کتاب روش تدریس                                           دفتر آموزش ضمن خدمت

10- غلیظ ننویسیم                                                ابوالحسن نجفی

11- دستور کاربردی متن ادبی                                 عباسعلی وفایی

12- پیشنهاد شما چیست؟                                        بنیاد شاهنشاهی فرهنگستان ایران        

13- زبانشناسی کاربردی و علم آموزش زبان                دنی ژیرار- گیتی دیهی    

14- درامدی بر جامعه شناسی زبان                           یحیی مدرسی

15- درآمدی بر زبانشناسی                                     کوروش صفوی

16- ماندگاری یا مرگ زبان مادری                           شید رخ نامه ای

17- اندیشه و زبان                                              لوسمنوویچ ویگوتسکی  - ا . صبوری

18- ملیت و زبان                                                شاهرخ مسکوب

19- فرهنگ نام های ایران                                      فریده دانایی

20- فن ترجمعه انگلیسی                                       علاء الدین پازارگادی

21- دورنمایی از فرهنگ ایرانی و اثر جهانی آن            ذبیح الله صفا

22- برهان قاطع                                                 محمد معین

23- فرهنگ جدید فارسی – فرانسه                           مرتضی معلم -  2 جلد

24- فرهنگ جامع فرانسه -  فارسی                           اعتمادیان

25- فرهنگ فرانسه به سوئدی و سوئدی به فرانسوی                   

26- لغت نامه سوئدی بونیش  

27- لغت نامه بزرگ                               

28- فرهنگ نو  سوئدی – فارسی                             محسن رضوی 

29- فرهنگ سوئدی – فارسی                                 .......... -  خسرو رضوی   

30- گرامر مدرن اسپانیائی                                    یوهان فالک 

31- دستور زبان مقایسه ای آلمانی – فارسی                کیقباد یزدانی

32- فرهنگ تربیت   فارسی – آلمانی                       غلامعلی تربیت

33- فرهنگ بزرگ فارسی – سوئدی                        محسن پور سراحیان

34- مکالمات روزمره انگلیسی و آمریکای                  محمود سعیدی پور

35- لغت نامه انگلیسی دوره اول                                                    

36- سوئدی - انگلیسی       2 عدد                                          

37- خود آموز جدید زبان فرانسه                             شهلا انسانی

38- لغت نامه پایه سوئدی                                     سیسیلیا فاس

39- قاموس الجیب عربی - انگلیسی                          دارالجلیل – بیروت

40- لغت نامه دهخدا                                          علامه دهخدا - 50 جلد

41- دستور زبان فارسی                                      عباسعلی مولوی