تئوریک و علمی

 

تئوریک و علمی 

نام کتاب                                              نویسنده - مترجم

1- تاریخ فلسفه سیاسی                                              بهاءالدین پازارگاد

2- روح القوانین                                                    منتسکو – علی اکبر مهتدی

3- تاریخ فلسفه عرب                                               برتراندراسل -  نجف دریاب

4-  امیدهای نو                                                     برتر اندراسل – علی شایگان

5- سرمایه «کاپیتال»   2 عدد (جلد اول)                      کارل ماکس -  ایرج اسکندری - 3 جلد

6- گرو ندریسه مبانی اقتصادی سیاسی(جلد اول)               کارل  ماکس - پرهام هحمد تدین

7- سرمایه  ( کاپیتال )                                             کارل مارکس -  ایرج اسکندری -  3 جلد

8- هجدهم برومر لوئی بناپارت                                   کارل مارکس -  باقر پرهام

9- درباره مسئله یهود    2 عدد                                   کارل مارکس -  نادر ثانی

10- نقد فلسفه حق هگل    2 عدد                                کارل مارکس - رضا سلحشور

11- دست نوشته های اقتصادی و فلسفی 1844                کارل مارکس -  حسن مرتضوی 

12- فرماسیون های اقتصلدی ما قبل سرمایه داری            کارل مارکس  -   سازمان جبهه ملی ایران

13- جنگ داخلی در  فرانسه1871                              کارل ماکس

14- جنبش دموکراتیک و پیکار انقلابی                         مارکس - انگلس -  دانشجویان ایرانی در استکهلم

15- فلسفه حقوق هگل : سر سخن                               مارکس – انگلس -  انتشارات مزدک

16- خطابیه دفتر مرکزی به اتحادیه کمونیست ها             مارکس -  انگلس - دانشجویان ایرانی در استکهلم

17- مانیفیست حزب کمونیست                                   مارکس -  انگلس -  نشریات خارجی در مسکو

18- نقد برنامه گتا                                                 مارکس ، انگلس -  میم شین

19- درباره دیکتاتوری پرولتاریا                                 مارکس، انگلس، لنین

20  منشا خانواده ، مالکیت خصوصی و دو                     فریدریک انگلس

21-  دیالکتیک طبیعت                                            فردریک انگلس -  ف . نسیم 

22- نقش قهر در تاریخ                                            فردریک انگلس - اصر طهماسب

23- مارکس – انگلس     انقلاب و ضد انقلاب                 فردریک انگلس

24- انقلاب و ضد انقلاب در آلمان                               فردریک  انگلس

25- ماتریالیسم تاریخی                                            فردریک انگلس

26-  آثار منتخب                                                   لنین -  م . پ . هرمز  -  4 جلد

27-  آثار منتخب در دوازده جلد                                  لنین -  م . پور هرمزان -  7 جلد 

28-  در خصلت رمانتیسییم اقتصادی                             لنین -  انتشارات کمونیسم

29-  درباره مبارزه بر علیه رویزیونیسم                         لنین - چریکهای فدائی خلق  

30-  درباره دیکتاتوری و دموکراسی                             لنین -  خلیل عباسی

31-  چه باید کرد؟                                                  لنین -  محمد پور هرمزان 

32-  دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک    لنین -  نشریات پروگرس مس

33-  یادداشتهائی درباره دیالکتیک                                 لنین -  جواد طباطبائی

34- امپریالیسم بمثابه بالاترین مرحله سرمایه داری             لنین -  نشریات به زبان خارجی در مسکو

35- دولت و انقلاب                                                 لنین -  نشریات به زبان خارجی در مسکو

36-  بیداری آسیا      2 عدد                                       لنین -  انتشارات بابک

37-  بیماری کودکی«چپ گرایی» در کمونیسم                  لنین -  محمد پور هرمزان

38- درباره مبارزه بر علیه رویزیونیسم                           لنین                                                

39- اعلامیه حقوق مردم زحمتکش و استثمار شونده             لنین -  محمد رضا پور هرمزان

40-  درباره امپریالیسم و امپریالیستها                              لنین -  ع – نوریان

41- منتخب آثار استالین (مسائل لنیسیم)                      استالین -  نشریات بزبانهای خارجی مسکو - 2 جلد

42-  راجع به اصول لنییسم  درباره مسائل لنینیسم              استالین -  نشریات بزبانهای خارجی مسکو

43-  گزارش سیاسی کمیته مرکزی                                استالین -  نشریات بزبانهای خارجی

44-  ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالسیم تاریخی                  استالین - هواداران حزب کار ایران (توفا

45-  منتخب آثار فلسفی گئورگی پلخانف                           پلخانف -  پرویز بابائی 

46-  تکامل نظر مونیستی تاریخ                                    پلخانف - سعدالله علیزاده

47-  مسائل اساسی مارکسیم                                         پلخانف -  سازمان هوادار

48-  هنر و زندگی اجتماعی                                         پلخانف -  انتشارات خروش

49-  دولت و جامعه مدنی                                            آنتونیو گرامشی - عباس میلانی

50-  پاره ای از نوشته های اولیه  فرهنگی                         آنیونبو گرامشی - بهروز شیدا

51- درباره فرهنگ و آموزش      2 عدد                          آنتونیو گرامشی -  م . سرخ رودی

52- برگزیده آثار  روزالوکزامبورک                               روزا لوکز امبورک -  سازمان چریکهای فدایی

53- اعتصاب توده ای، حزب سیاسی و اتحادبه ها                 روزا لوکزامبورگ

54- منتخب آثار                                                    مائو تسه دون -  نشریات بزبانهای خارجی - 4 جلد

55- اندیشه مائو تسه دون و سیاست خارجی چین                   مائوتسه دون

56 – منتخب آثار مائوتسه دون                                       مائوتسه دون -  انتشارات سازمان انقلابی

57- پنج اثر فلسفی  مائو تسه دون                                    مائو تسه دون - نشریات زبانهای خارجی پکن

58- جامعه سالم                                                        اریک فروم -  اکبر تبرریزی

59- زبان از یاد رفته                                                  اریک فروم -  ابراهیم امانت

60- هنر عشق ورزیدن                                                اریک فروم -  پوری سلطانی

61- بحران روانکاوی                                                  اریک فروم -  اکبر تبریزی

62- داشتن یا بودن ؟                                                    اریک فروم -  اکبر تبریزی

63-  پرخاشجویی و ویرانسازی                                        اریک فروم -  ا . صبوری

64- بروز تراژیک در پارادوکس های تاریخی                      فریدون شایان        

65- عقل در تبعید                                                        فریدون شایان

66- ضد هیستری                                                        فریدون شایان

67- نگاهی به فلسفه                                                     فریدون شایان

68- کار روشنفکری                                                    بابک احمدی

69- کتاب تردید                                                          بابک احمدی

70- مقدمه بر زیبا شناسی   2 عدد                                   هگل - محمود عبادیان

71-  عقل در تاریخ                                                     هگل -  حمید عنایت

72- استالین آخرین اسناد پس از فروپاشی شوروی                رابرت کانوست - مهدی سمسار

73- کارل ماکس که بود؟                                                عبدالعلی مقبل    

74- فلسفه هگل    2 عدد                                                و . ت. ستیس - حمید عنایت    

75- در دفاع از دیدگاه مارکس                                          مرتضی محیط

76- انقلاب آقای دورینگ در علم ( انتی دورینگ )                  فریدریش دورینگ  

77- آنتی دورینگ                                                        علی فرهاد پور

78- زندگی، آثار و فعالیتهای مارکس و انگلس                       چریکهای فدایی خاق

79- قطعنامه ها حزب سوسیال دموکرات روسیه                    چریکهای فدایی خلق

80- استا لینیسم                                                          چریکهای فدائی خلق

81- خدایگان و بنده                                                      گ . و . ف . ه - حمید عنایت

82- سیر حکمت در اروپا    2 عدد                                    محمد علی فروغی                      

83- زندگی و مرگ لنین                                                رابرت پاین -  عبدالرحمن صدری

84-  مجموعه آثار و مقالات                                            محمد پور هرمزان

85-  یادها                                                                ن . کروپسکایا -  ز. اسعد

86- 10 روزی که دنیا را لرزاند                                      جان رید -  رحیم نامور

87- امپریالیسم و انقلاب                                                 انور خوجه -  حزب کمونیست

88- .منتخب آثار هوچی مین                                           هوچی مین -  ج . نوائی

89 – کندوکاوی انتقادی «در اندیشه مائوتسه دون»                  جمعیت آزادی

90- مقالات و بازنگری ها                                              لوکاچ - بهروز شیدا

91- ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی   2 عدد              امیر آئین

92-  ماتریالیسم دیالکتیک بزبان ساده                                  ع – رشیدیا ن

93- مارکسیسم و فلسفه                                                   روی اجلی -  رضا سلحشور

94- مارکسیسم و دیالکتیک                                              لوچو کولتی -  رضا سلحشور

95- مارکسیسم                                               هانری لوفور-  ع – ح یوسفی – ر- عباسی     

96- مارکسیسم : نقد منفی نقد مثبت                                      ش . والامنش                

97- مارکس پس از مارکسیسم                                           بیژن رضائی

98- کارو سرمایه     2 عدد                                             یوهان موست   

99- امپریسم و منطق                                                     موریس کنفورث -  ش . شب تا

100- زمینه های گذار به نظام تک حزبی در روسیه                  حمید شوکت  

101- سرمایه داری پیرامونی                                            لوئیز پرا -  فرخ حسامیان

102- تئوریهای اقتصاد جهانی و امپریا لیسم                            آیرا گرستاین -  پیروز الف

103- مفهوم سرمایه داری دولتی در کشورهای پیرامونی            گلب اسمیرونوف -  پیروز الف

104- درباره مسئله استالین                                               انتشارات مزدک

105- اسناد تاریخی                                                        انتشارات مزدک    

106- چند مقوله فلسفی                                                  پرویز بابائی

107- مراقبت و تنبیه  تولد زندان                                      میشل فوکو -  نیکو سرخوش

108- تاریخ 3 انترناسیونال                                             ویلیام فاستر-  انتشارات سوسیالیسم و آزادی

109- انقلاب سوسیالیستی یا دموکراتیک                              گروه اتحاد کمونیستی 

110- مانیفست ویژه ایران     2 عدد

111- نظم نوین                                                           علی آشتیانی

112- مسائل انقلاب و سوسیالیسم

113- دولت و انقلاب لنین                                               لوچیو کولتی

114- مجاهد                                                              سازمان مجاهدین خلق ایران

115- رمز نویسی       

116- نامه پارسی                                             کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی

117- اسناد تاریخی جنبش کارگری،  2 عدد                         خسرو شاکری

118- سازما ندهی شورائی     2 عدد                                خسرو شاکر

119- جهان مسلح ، جهان گرسنه                                      ویلی برانت -  هرمز همایون پور

120- بحران جنبش کمونیتی از کمینترن تا کمینفورم                فرناندو کلودین -  عیاسعلی جوادی

121- جناح امپریالیسم و ماهیت دولت ایران                          نشر اندیشه                  

122- سه مقاله فلسفی                                                    لوچیو کولتی لوئی آلتوسر -  بابک

123- تئوری « من »                                                   مولانا صلاح الدین -  دکتر ژیلا بهنام

124- سودای عشق                                                      جان گری -  مهدی قراچه داغی

125- چگونه حافظه خود را تقویت کنیم                               جیمز وینلند -  شمس الدین زرین کلک

126- نظریه علمی بحران سرمایه داری                               دیوید یافی -  م . سوداگر

127- مبارزه طبقاتی و چشم انداز سوسیالیستی                        جابر کلیبی

128- دموکراسی برای ایران                                            فرخ نگهدار

129- مکتب دیکتاتورها                                                  اینیا تسیو سیل -  مهدی سحابی

130- توتا لیتاریسم ( سلطه گرائی)                                     انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی

131- الفبای کمونیست  (الفبای علم جامعه)                            بوخارین پرابرانشسکی    

132-  درباره سیاست و فرهنگ                                        علی بنو عزیزی

133- جانبداری هنر و خصلت ایدوئولوژی آن                          شهریار م

134- جانبداری هنر خصلت ایدئو لوژیک                               شهریار م

135- سرمایه داری دولتی و مسئله ی دولت                            علی اکبر اکبری

136- پلورالیسم سیاسی در جمهوری اسلامی ایران                    عبدالکریم لاهیجی

137- واپسین دم استعمار                                                  فرانتس فانون - خسرو گلسرخی

138- آینده نگری  دانش ، فن ، اقتصاد                      کوزنتسف – گندنکو - غلامرضا جلالی نائینی

139- دیدرو                                                                 پیتر فرانس - احمد سمیعی گیلانی

140- تکاپوی جهانی                                                       ژان  ژاک سروان – عبدالحسین نیک گهر

141- ایدولوژی و قدرت                                                   نوام چومسکی - بهروز شیدا

142- مدرنیته و مدرنیسم                                                 -------------  -  حسینعلی نوذری

143- فاشیسم و دیکتاتوری                                               نیکوس پولانزاس - دکتر احسان - 2 جلد

144- امپرپالیسم در سنه                                                  گ . آ. کازلف -  مسعود اخگر  

145- الفبای حزب یعنی چه ؟                                            ی . بوگانف - علی بیات

146- در جستجوی شادی                                                 مجید نفیسی            

147- در پیرامون خود مداری ایرانیان                                 حسن قاضی مرادی

148- روانشناسی توده ای فاشیسم                                        ویلهلم رایش -  علی لاله جینی

149- تضادهای درونی ما                                                 کارن هرنای -  محمد جعفر مصفا

150- توتمیسم                                                               لوی – استروس -  مسعود راد

151- نقش ایدئولوژی                                                     ش . والامنش

152- رویارویی بزرگ                                                   لستر تارو - عزیز کیاوند

153- جامعه امروز                                                       دکتر فرهنگ هلاکویی -  2 جلد

154- زمینه جامعه شناسی                                                ا . ح . آریان پور

155- راز آشکار                                                          ویرجینیایرودین -  مهدی تقوی

156- ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی                          ارنست فیشر -  فیروز شیروانلو

157- منتخب آثار پالوف                                                  خ . کوشتویانتز-  دکتر جلال کیا

158- فلیکس یعنی خوشبختی                                             یوری کورولکوف -  رحیم رئیس نیا

159- فلسفه چیست ؟                                                       مارتین  هایدگر -  مجید مدد

160-  روانشناسی کمال  الگوهای شخصیت سالم                      دوآن شولتس -  گیتی خوشدل

161- تجارت برده                                                          آن مانتفیلد -  محمود فلکی مقدم

162- اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری                            ماکس وبر -  دکتر عبدالمعبود انصاری

163- مباحثی در با ب توتالیتریسم                                         داستایوسکی -  عباس میلانی

164- حیات طبیعت منشا و تکامل آن                                     آ . ی . اپارین - هاشم بنی طرفی

165- فرویدیسم                                                              ا . ح . آریان پور   

166- داروینیسم و تکامل                                                   محمود بهزاد

167- چگونه خوب بشنویم                                                 ریچارد – ل – وینک -  پرویز  منصوری

168- انسان تک ساحتی      2 عدد                                       هربرت مارکور -   دکتر محسن مویدی 

169- برگزیده کارهای پاولوف                                             پالوف -  م . ص . پوریازند

170- شکوفائی تن و جان                                                   آ . ماکارنکو -  ب . کیوان

171- آته ئیسم علمی                                                        هولوسی هاکو -  م . آ . سیرون

172- ماتریالیسم دیالتیک                                        موریس کونفورت  -  سازمان چریکهای فدائی

173- سوسیال دموکراسی چیست ؟                                        اینگوار کارلسون -  رضا طالبی

174- دانش سیاسی 

175- تاریخ زمان از انفجار بزرگ تا تشکیل سیاهچال ها               استفن وکینگ 1988 -  ع . خیامی

176- آئین دوست یابی                                                       ویل کارنگی -  مهرداد مهرین

177- نظریه تمدن                                                            فوکوتساوا یوکیشی  -  چنگیز پهلوان

178- فسیلها          2 عدد                                                 جان برتون  -  افشین آ زاد منش

179- مقدمه بر جامعه شناسی و روانشناسی فاشیسم                       راین هارد کونل -  مسعود کریم نیا

180- توصیف ، تبیین و نقد                                                  کمال خسروی

181- چرا در مانده ایم؟  جامعه شناسی خودمان                           حسن نراقی

182- نارسایی های انسان در تولید مثل                                    دکتر محمد رضا پوریان

183- اصول علم اقتصاد                                                       -------------  -  عبدالحسین نوشین

184- مدخلی بر اقتصاد سیاسی                                              پییر سالاما

185- مارکسیسیم : نقد منفی  نقد مثبت                                      ش . والا منش

186- پیدایش جهان                                                            فلیکس لف -  غلامحسین متین  

187- اقتصاد سیاسی بزبان ساده                                               محمد رضا قربانی

188- هیچکس جرات ندارد                                                     گاری آلن - عبدالخلیل حاجتی

189- رابطه فرهنگ با مدیریت منابع انسانی و رفتارهای سازما            میراحمد امیر شاهی

190- سرمایه داری در صنعت و کشاورزی                                   م. تاراسین - محمد تقی فرامرزی

191-  مختصری از تاریخ جامعه                                               حمید مومنی

192- نکاتی چند درباره وضعیت ایران                                         رنه دومن  

193- کندوکاو در مسائل تربیتی ایران                                           صمد بهرنگی

194- علل عدم توسعه ایران پس از انقلاب      2 عدد                        شهرام خیل تاش

195- ملی گرایی و اسلام در ایران معاصر                                    حسین وارش

196- مانیفست  انسانگرایان، سال 2000                                       پال کرتس -  احمد ایرانی