سازمان ها و احزاب

 

سازمان ها و احزاب

نام کتاب                                                            نام نویسنده یا مترجم         

1- سیاست و سازمان حزب توده از آغاز تا فروپاشی 

2- بنیاد آموزش انقلابی                                                      احسان طبری 

3- خسرو روزبه در دادگاه نظامی                                          حزب توده

4- پیکار                                                                        حزب توده

5- طرح جامعه شناسی جنبش انقلابی خلق ایران   4 عدد                بیژن جزنی

6- اپورتونیسم واقعا موجود                                                   ناریا  

7- مارکسیست هایی از نوع خودشان

8- اندیشه هایی درباره برخی مسایل انقلاب ایران

9- اپورتونیسم راست اینباردر مسائل تشکیلاتی

10- مسائل بین المللی   شماره 1

11- چرا امپریالیسم و ارتجاع از حزب توده ایران وحشت دارند؟

12- چهره یک انسان انقلابی                                                 احسان طبری

13- مسائل بین المللی   شماره 3

14- مسائل بین المللی 5                                                       2 جلد

15- زندگی پیش بینی های حزب توده ایران را تایید می کند

16- آنچه یک انقلابی باید بداند                                                علی اکبر صفائی فراهانی

17- دو دیدگاه در برخورد با رفرمیسم

18- دموکراسی برای ایران                                                     فرخ نگهدار

19- گزارش کمیته مرکزی به کنگره چهارم حزب کمونیست ویتنام        له دوان

20-  پروسه تجانس سازمان چریکها و گروه اتحاد کمونیستی

21- خاطراتی از یک رفیق                                                     مرضیه احمدی اسکوئی 

22- باز گشت به ناکجا اباد بازگردیم  2 عدد                                  امیر پرویز پویان

23- دانش جدید و ما بعدالطبیبعه                                                پل فولکز- امیر پرویز پویان 

24- حزب توده و کودتای 28 مرداد 32                                      حسن ضیاء ظریفی

25- درباره تئوری مبارزه مسلحانه

26- دیکتاتوری و تبلیغ مسلحانه (قهر)                                          چریکهای فدائی خلق  

27- نبرد خلق(ویژه کارگران و زحمتکشان) شمار                            چریکهای فدایی خلق

28- مقدمه بر مبارزه مساحانه- هم استراتژی ، هم تاکتیک                   چریکهای فدائی خلق

29- جنگ خلق                                                                    چریکهای فدائی خلق

30- کارنامه سه سال «کار آرام سیاسی»                                      چریکهای فدائی خلق

31- نبرد خلق                                                                     چریکهای فدائی ایران

32- نشریه ویژه بحث درون سازمان ها                                       چریکهای فدائی خلق - مجاهدین خلق

33- تبیین جهان (قواعد و مفهوم تکامل) 1-5                                 سازمان مجاهدین خلق ایران

34- ویرانسازی نیرو                                                             مهدی خوشحا ل

35- تاریخچه مهاجرین خلق ایران             

36- تشریح اطلاعیه تعیین مواضع سازمان  مجاهدین

37- اسناد مکاتبات رجوی و من                                                 سعید شاهسوندی

38- چه باید کرد؟                                                                  مجاهدین خلق ایران

39- کمونیسم علیه سوسیال دمکراسی                                            بابا علی  

40- مبانی و مفاههیم ما رکسیسم                  

41- بیانیه فرقه کمونیست ایران

42- در برابر رویزیونیسم وتز سوسیال امپریالیسم

43- دیدگاه گفت و گو با : علی میرو فطرو س                                بهروز رفیعی  

44- مجموعه اسنادی در رابطه با فعالیتهای تروتی                           بهرام . رحمانی

45- جمهوری اسلامی و مصادره ی سرمایه های خصوصی               علی اکبر اکبری

46- آذربایجان و مساله ملی                                                     علیرضا نابدل

47- باز اندیشی در مبارزه سیاسی و طرح نهادهای  دمکراتیک             مجید شریف   

48- گزارش خانم لافو- ورون از مشاهدات خود در ایران                    لافو- ورون

49- شورش نه ، قدمهای سنجیده در راه انقلاب

50- بیم ها و امید ها

51- تجدید حیا ت سوسیال دموکراسی در ایران؟                               سعید رهنما

52- انتخابات آزاد از دیدگاه های گوناگون

53- مسائل انقلاب و سوسیالیسم                                                 2 جلد

54- مانیسفت ویژه ایران   مسائل انقلاب و سوسیال

55- مبارزه ایدولوزیک در جنبش طبقه کارگر                                و . ای . لنین 

56- راهنمای آموزش تئوری مارکسیسم – لنینیسم

57- نو گرایی و حقیقت خاکی                                                 خسرو گلسرخی

58- زندگینامه ی محمدرضا زمانی

59- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

60- انقلاب و آتش یا «دیالکتیک» «پرومته و اروسترا                    هامون  

61- کوششی بر تحلیل جنگ رزیمهای ایران و عراق                      الف - کوشا 

62- مجاهد

63- سیاست و سازمان حزب توده ایران

64- نقدی بر یک بینش                                                          دادا  

65- مد لهای فکری                                                             همایون مه منش 

66- پاینده ایران مسئله قومیت و ناسیونالیسم پلورالیستی

67- شکاف                                                                      شهرام خیل تاش

68- اسناد کنگره چهارم حزب دومکراتبک مردم ایران