منتخبین کنگره 21

IRIS Förbundsstyrelse 2017 - 2018

منتخبین کنگره 21

 و مسئولین امور اجرائی

Styrelse
هیات مدیره

Ordförande
 مسئول هیئت مدیره
Gholam Hajinejad
غلام حاجی نژاد
 070 – 564 97 46
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vice ordförande
 معاون
Hossein Yahyaie
حسین یحیایی
070 – 448 28 70
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ekonomiansvarig
 امور مالی
Afsaneh Hosseini
افسانه حسینی
073 – 862 99 99
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ledamot  
عضو هیئت مدیره
Masoud Erfaghi 
مسعود ارفاقی
 076 - 228 57 52
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ledamot  
عضو هیئت مدیره
Sara Samadi 
 سارا صمدی
073 - 684 62 34
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ledamot  
عضو هیئت مدیره
Khosro Faridian
خسرو فریدیان
 072 - 832 32 18
 

Revisorer 
بازرسان

Revisor 
بازرس
Davoud Navaian
 داود نوائیان
076-796 51 77
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Revisor 
بازرس
Asadolah ahmadi 
 اسدالله احمدی 
073 - 906 40 16
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Revisor 
بازرس
Manijeh Lavasani 
 منیژه لواسانی
072 - 257 04 97
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Valberedning
کمیته انتخابات

  Azar Ghanbari
  آذر قنبری
076 - 239 15 73
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Narges Sharifi 
 نرگس شریفی
073 – 586 68 97  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Asgar Shirinbolagi
 عسگر شیرین بلاغی
073 – 622 70 55
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Arbetsutskott
امور اجرایی
 

Ungdomsstyrelsen

Shapoor Hajinejad
شاپور حاجی نژاد

070 - 564 97 46
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

امورجوانان 

ABF

Shapoor Hajinejad
شاپور حاجی نژاد

070 - 564 97 46
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 سازمان آ ب اف

Riksteatern

Shapoor Hajinejad
شاپور حاجی نژاد

070 - 564 97 46
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

تئاتر سراسری

SIOS

Bijan Shafiei
بیژن شفیعی

070 - 829 87 04
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

سازمان سیوس

Centrum mot rasism

Ayda Mehrani
آیدا مهرانی

070 - 556 42 27
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 مرکز مبارزه با نژادپرستی

Iranska nätverk i EU

Asghar Nosrati

اصغر نصرتی

070 - 413 17 37
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

شبکه انجمن های اروپا

Asylfrågor

Masoud Erfaghi

مسعود ارفاقی

076 - 228 57 52
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

امور پناهجویان

Site Administratör Khosro Chavoshi

خسرو چاوشی

073 - 100 47 47
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
مسئول سایت اتحادیه
Kanslichef

Asghar Nosrati

اصغر نصرتی

070 - 413 17 37
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

مسئول امور اجرایی