منتخبین کنگره 21

هیئت مدیره اتحادیه سراسری     

منتخب کنگره  21 

IRIS Förbundsstyrelse 2017 - 2018

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ordförande                    070 – 564 97 46                                           مسئول هیئت مدیره

Gholam Hajinejad           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                         غلام حاجی نژاد

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vice ordförande            070 – 448 28 70                                                          معاون

Hossein Yahyaie            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                        حسین یحیایی

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ekonomiansvarig         073 – 862 99 99                                                      امور مالی

Afsaneh Hosseini           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                         حسینی  افسانه

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ledamot                         076 - 228 57 52                                             عضو هیئت مدیره

Masoud Erfaghi               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                   مسعود ارفاقی

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ledamot                         073 - 684 62 34                                                   عضو هیئت مدیره

Sara Samadi                   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                  سارا صمدی

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ledamot                         072 - 832 32 18                                                  عضو هیئت مدیره

Khosro Faridian                                                                                      خسرو فریدیان                                                                                                                                            

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

Revisorer                                                                          بازرسان

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Davoud Navaian              076 - 177 65 79                                               داود نوائیان

                                         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Asadolah ahmadi             073 - 906 40 16                                              اسدالله احمدی 

                                         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Manijeh Lavasani             072 - 257 04 97                                                            منیژه لواسانی

                                         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

Valberedning                                                                             کمیته انتخابات  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Azar Ghanbari                 076 - 239 15 73                                                 آذر قنبری

                                        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Narges Sharifi                 073 – 586 68 97                                            نرگس شریفی

                                        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Asgar Shirinbolagi           073 – 622 70 55                                    عسگر شیرین بلاغی

                                        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Arbetsutskott

 Telefon/Epost

امور اجرایی

Ungdomsstyrelsen

070 - 564 97 46

Ungdomsstyrelsen 

Shapoor Hajinejad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

شاپور حاجی نژاد

ABF

070 - 564 97 46

 سازمان ABF

 Shapoor Hajinejad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

شاپور حاجی نژاد 

Riksteatern

070 - 564 97 46

Riksteatern

Shapoor Hajinejad

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

شاپور حاجی نژاد

SIOS

070 - 829 87 04

سازمان SIOS

Bijan Shafiei 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

بیژن شفیعی

Centrum mot rasism

070 - 556 42 27

 مرکز مبارزه با راسیسم

Ayda Mehrani

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

آیدا مهرانی

Iranska nätverk i EU

070 - 413 17 37

شبکه انجمن های اروپا

Asghar Nosrati

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

اصغر نصرتی

Asylfrågor

076 - 228 57 52

امور پناهجویان

Masoud Erfaghi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

مسعود ارفاقی

Site Administratör 073 - 100 47 47 مسئول سایت اتحادیه

Khosro Chavoshi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

خسرو چاوشی

Kanslichef

070 - 413 17 37

مسئول امور اجرایی

Asghar Nosrati

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

اصغر نصرتی