رویدادها

در حمایت از خواست های به حق مردم ایران

ایرانیان عزیز

باردیگر شاهد اعتراضات گسترده هم میهنان خود برعلیه فقر، فساد، ظلم و ناکارآمدی دولتمردان ایران هستیم. خطاهای بزرگ صاحبان قدرت یکی پس ازدیگری موجب بروزخشم مردم بویژه جوانان بیکار ومحروم شده است. نارضایتی مردم در عرصه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور برکسی پوشیده نیست.

انحصار قدرت سیاسی دردست روحانیون، تبعیض آشکاردرتقسیم بودجه کشور، غارت میلیاردها دلار درآمد نفت، اختصاص حقوق های نجومی برای خودی ها، سرازیرکردن واردات قاچاق درتقابل با تولیدات داخلی، برپائی بنیادهای دزد محور، سازمان قضائی فاسد، رواج رشوه های کلان، جلوگیری ازآزادی های مدنی و سازمان های مردم نهاد، سرکوب دگراندیشان و گروه های سیاسی، تبعیض جنسیتی- قومی- مذهبی، زندان و شکنجه و اعدام ... و صدها عامل ناهنجاردیگر، ایران را نه در گردونه تمدن و پیشرفت، بلکه درنگرانی دائمی ازآینده ای نامعلوم فروبرده است. دراین میان تنها یک قشرده درصدی رانت خوار، با ثروت های بادآورده غیرقابل شمارش برفرازحکومت نشسته است ومدام وعده می دهد و فخرفروشی می کند.


بر اساس صورت مسئله فوق سندیکاهای کارگری، روشنفکران، هنرمندان، زنان، جوانان، و ازهمه مهمتر تهیدستان شهروروستا به وعده های تکراری ده درصد بالای کشور که نقش اصلی درنابسامانی ها وغارت ایران دارد ناباورند، وعلیرغم نگرانی از آینده میهن، به خیابان آمده اند تا نان ، کار، آزادی را فریاد کنند.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد، برمبنای منشور جهانی حقوق بشر، اعتراض را حق طبیعی مردم می داند وخواهان آزادی بی قید و شرط دستگیرشدگان است. امید ما این است که دستیابی به خواست های به حق مردم، بادوراندیشی و مشارکت چهره های خوش نام و سرآمد کشور، وسازمان های مردم نهاد، از نظرگاه ها و جناح های مختلف، فرمولبندی و اجرائی شود. دراین راه پرهیزازخشونت و تحمل دگراندیشان آرزوی ماست.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری

دوم ژانویه 2018