رویدادها

روز جهانی زن بر همه آزاد زنان و آزاد مردان مبارک بادایرانیان عزیز

هشتم مارس به عنوان نماد مبارزات حق طلبانه زنان جهان، یادآور گام های موثرزنان درراه به سامان رساندن منشورجهانی حقوق بشر است.

در ایرانزمین نیز، نقش برجسته زنان، درهمه عرصه های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و سیاسی بر کسی پوشیده نیست. تا جائی که آوازه حضور فعال زنان ایران، در تقابل با سیاهکاری های اقتدارسنتی حاکم، تحسین جهانیان را برانگیخته است.

به راستی هنگامی که در برهوت استبداد، زنی در میدان شهر، با قامتی برنا روسری را به اعتراض بر سر چوب می کند، و فرهنگ شکست خورده مشتی بی کفایت را به چالش می کشد، جائی برای تردید در پیروزی زنان شورآفرین میهن می ماند؟


امروز وجدان آگاه جامعه جهانی، براین همه سرافرازی ارج می گذارد. و ما با امید به نقش سازنده زنان ایرانی در برپائی یک رهیافت ملی، همبستگی با آنان را وظیفه خود می دانیم، و بر دلیری زنان فرزانه میهن می بالیم. روزجهانی زن مبارک باد.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری

مارس 2018